1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 
<?php
/**
 * Zend Framework (http://framework.zend.com/)
 *
 * @link   http://github.com/zendframework/zend-log for the canonical source repository
 * @copyright Copyright (c) 2005-2016 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
 * @license  http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
 */

namespace Zend\Log\Writer;

use Zend\Log\Filter\FilterInterface as Filter;
use Zend\Log\Formatter\FormatterInterface as Formatter;

interface WriterInterface
{
  /**
   * Add a log filter to the writer
   *
   * @param int|string|Filter $filter
   * @return WriterInterface
   */
  public function addFilter($filter);

  /**
   * Set a message formatter for the writer
   *
   * @param string|Formatter $formatter
   * @return WriterInterface
   */
  public function setFormatter($formatter);

  /**
   * Write a log message
   *
   * @param array $event
   * @return WriterInterface
   */
  public function write(array $event);

  /**
   * Perform shutdown activities
   *
   * @return void
   */
  public function shutdown();
}