WordLines: Theme

Anyone know how to modify a theme to accomodate Wordlines plugin?